Polityka prywatności

Szanujemy i cenimy prywatność Użytkowników naszego Sklepu Internetowego, dlatego przetwarzamy posiadane Dane osobowe zgodnie z obowiązującymi przepisami, dokładając najwyższej staranności, aby Dane osobowe Użytkowników były bezpieczne.

Polityka prywatności zawiera informacje o tym kim jesteśmy, jakie informacje o Użytkownikach i ich Dane osobowe gromadzimy, gdy korzystają ze Sklepu Internetowego, oraz w jakim celu i w jaki sposób wykorzystujemy te informacje i Dane osobowe. W Polityce prywatności wyjaśniamy też, jakie prawa przysługują Użytkownikom w związku z przetwarzaniem ich Danych osobowych.

 1. Jakich pojęć używany w Polityce prywatności

1) Administrator – EUROTERM TGS spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Przemyślu pod adresem: ul. Stefana Batorego nr 4, 37-700 Przemyśl, dla której akta rejestrowe prowadzi Sąd Rejonowy w Rzeszowie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000759674, z kapitałem zakładowym w kwocie: 570 800,00 zł, o numerze NIP: 7952551886, numerze REGON: 381996441, będąca jednocześnie właścicielem Sklepu Internetowego.

2) Dane osobowe – informacje o zidentyfikowanej lub możliwej do zidentyfikowania osobie fizycznej („osobie, której dane dotyczą”). Możliwa do zidentyfikowania osoba fizyczna to osoba, którą można bezpośrednio lub pośrednio zidentyfikować, w szczególności na podstawie identyfikatora takiego jak: imię i nazwisko, numer identyfikacyjny, dane o lokalizacji, identyfikator internetowy lub jeden bądź kilka szczególnych czynników określających fizyczną, fizjologiczną, genetyczną, psychiczną, ekonomiczną, kulturową lub społeczną tożsamość osoby fizycznej.

3) Dane nieosobowe – dane elektroniczne – inne niż dane osobowe zdefiniowane w przepisach RODO. Dane nieosobowe nie dopuszczają do ustalenia tożsamości osoby fizycznej. Do takich informacji zaliczają się na przykład:

a) informacje dotyczące przeglądanych stron www;

b) dane zawierające liczbę wizyt oraz czas spędzony na konkretnej stronie internetowej;

c) analizy big data;

d) algorytmy informatyczne.

4) Formularz Kontaktowy – elektroniczny formularz dostępny na Stronie Internetowej Sklepu Internetowego umożliwiający wysłanie wiadomości do Administratora.

5) Formularz Rejestracji – elektroniczny formularz dostępny na Stronie Internetowej Sklepu Internetowego umożliwiający rejestrację w Sklepie Internetowym i utworzenie Konta.

6) Formularz Zamówienia – interaktywny formularz dostępny na Stronie Internetowej Sklepu Internetowego umożliwiający złożenie zamówienia w Sklepie Internetowym.

7) Klient –osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, osoba prawna albo jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, której ustawa przyznaje zdolność prawną, która korzysta ze Sklepu Internetowego, w tym która zamierza zawrzeć lub zawarła Umowę Sprzedaży lub umowę o Usługę Elektroniczną.

8) Konsument – Klient będący osobą fizyczną dokonującą z Administratorem czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową.

9) Konto – indywidualny dla każdego Klienta zbiór informacji w systemie teleinformatycznym Administratora dotyczący danego Klienta, tworzony po dokonaniu przez Klienta rejestracji w Sklepie Internetowym i dostępny każdorazowo po zalogowaniu, z którego wynika możliwość dostępu do określonych funkcjonalności Sklepu Internetowego wskazanych w Regulaminie, będący Kontem Konsumenta albo Kontem dla Przedsiębiorcy.

10) Przedsiębiorca – Klient będący osobą fizyczną, osobą prawną lub jednostką organizacyjną niebędącą osobą prawną, której ustawa przyznaje zdolność prawną, prowadzący we własnym imieniu działalność gospodarczą lub zawodową i dokonujący z Administratorem czynności prawnej związanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową.

11) Przedstawiciel Przedsiębiorcy – osoba fizyczna wskazana w Formularzu Rejestracji, a po utworzeniu Konta w danych Konta dla Przedsiębiorcy, w celu zawarcia i wykonania umowy zawieranej z Administratorem za pośrednictwem Sklepu Internetowego, będąca przedstawicielem Przedsiębiorcy i działająca w charakterze osoby uprawnionej do jego reprezentacji, w szczególności uprawniona do zarządzania informacjami o Kliencie będącym Przedsiębiorcą, przypisywania dostępów do Konta dla Przedsiębiorcy, zawierania umów o Usługi Elektroniczne oraz Umów Sprzedaży – w imieniu i na rzecz Klienta będącego Przedsiębiorcą, a także do składania i odbierania oświadczeń dotyczących tych umów w jego imieniu.

12) Sklep Internetowy lub Sklep – zorganizowana platforma informatyczno-informacyjna podłączona do sieci Internet prowadzona przez Administratora, za pośrednictwem której Klient może złożyć zamówienie w celu zawarcia Umowy Sprzedaży oraz korzystać z Usług Elektronicznych, dostępna na stronie internetowej pod adresem www.euroterm24.pl.

13) Strona Internetowa Sklepu Internetowego lub Strona Internetowa Sklepu – strony internetowe, pod którymi Administrator prowadzi Sklep Internetowy, działające w domenie euroterm24.pl.

14) Umowa Sprzedaży – umowa sprzedaży w rozumieniu ustawy – Kodeks cywilny, zawarta na odległość – bez jednoczesnej fizycznej obecności obu stron – za pośrednictwem Sklepu Internetowego pomiędzy Klientem a Administratorem.

15) Usługa Elektroniczna – usługa świadczona drogą elektroniczną za pośrednictwem Sklepu Internetowego przez Administratora na rzecz Klienta, na indywidualne żądanie Klienta.

16) Użytkownik – osoba fizyczna, która korzysta ze Sklepu Internetowego, w szczególności Klient będący osobą fizyczną oraz Przedstawiciel Przedsiębiorcy.

17) Regulamin Sklepu Internetowego – regulamin Sklepu Internetowego Euroterm24.pl dostępny na stronie internetowej pod adresem www.euroterm24.pl w zakładce „Regulamin” oraz w Punktach Stacjonarnych.

18) RODO – Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia
2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych
i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz.Urz.UE.L.2016.119.1.).

 1. Kto jest Administratorem Danych osobowych i jak można się z nami skontaktować

 

1) Administratorem Danych osobowych Użytkowników w związku z korzystaniem ze Sklepu Internetowego jesteśmy my, czyli EUROTERM TGS spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Przemyślu pod adresem: ul. Stefana Batorego nr 4, 37-700 Przemyśl, dla której akta rejestrowe prowadzi Sąd Rejonowy w Rzeszowie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000759674, z kapitałem zakładowym w kwocie
570 800,00 zł, o numerze NIP: 795-25-51-886, numerze REGON: 381996441.

2) Użytkownik może kierować pytania dotyczące przetwarzania jego Danych osobowych oraz przysługujących mu praw, kontaktując się z nami:

a) przesyłając wiadomość za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: odo@euroterm24.pl;
b) za pośrednictwem Formularza Kontaktowego;
c) w formie pisemnej, pisząc na adres: EUROTERM TGS sp. z o.o., ul. Stefana Batorego 4, 37-700 Przemyśl.

 1. Jakie Dane osobowe przetwarzamy i jakie informacje gromadzimy

1) Dane osobowe uzyskane od Użytkownika:
– imię i nazwisko;
– adres do korespondencji;
– adres poczty elektronicznej (adres e-mail);
– numer telefonu;
– adres do faktury;
– a w przypadku Użytkownika będącego Przedsiębiorcą ponadto:
– nazwa firmy, pod którą Użytkownik będący Przedsiębiorcą prowadzi działalność gospodarczą;
– numer NIP.

W związku z tym, że w Sklepie Internetowym świadczymy różne Usługi Elektroniczne oraz zawieramy Umowy Sprzedaży, różny jest zakres przetwarzanych przez nas Danych osobowych Użytkownika. W punkcie 5. Polityki prywatności przedstawiamy zakres Danych osobowych Użytkowników przetwarzanych w związku z korzystaniem z poszczególnych funkcjonalności Sklepu Internetowego, a także główne cele i podstawy prawne, na których opieramy przetwarzanie Danych osobowych Użytkowników.

2) Jeżeli Użytkownik będący Przedsiębiorcą wystąpił do nas w wnioskiem o umożliwienie dokonywania zapłaty z tytułu zawartej Umowy Sprzedaży w odroczonym terminie w ramach przyznanego przez nas limitu kredytowego (kredyt kupiecki), możemy zbierać informacje o Użytkowniku będącym Przedsiębiorcą także za pośrednictwem biur informacji gospodarczej, zgodnie z ustawą z dnia 9 kwietnia 2010 r. o udostępnianiu informacji gospodarczych i wymianie danych gospodarczych (tekst jednolity Dz.U z 2019 r., poz. 681 z późn. zm.). Zbieramy ponadto w takim przypadku od podmiotów świadczących usługi udostępniania raportów gospodarczych o przedsiębiorcach, informacje dotyczące oceny wiarygodności płatniczej Użytkownika będącego Przedsiębiorcą, w szczególności terminowości regulowania zobowiązań pieniężnych w stosunku do innych podmiotów gospodarczych, historii płatności, historii opóźnień, średniego opóźnienia, wartości zobowiązań.

3) Korzystanie ze Sklepu Internetowego przez Użytkownika powoduje, że gromadzimy Dane nieosobowe uzyskane z urządzenia Użytkownika, z którego następuje dostęp do Sklepu. Te Dane nieosobowe mogą być gromadzone z wykorzystaniem plików cookies. Więcej informacji o korzystaniu z plików cookies znajduje się w punkcie 12 poniżej – „Informacje o plikach cookies”.

 1. W jaki sposób gromadzimy Dane osobowe i informacje o Użytkownikach

Dane osobowe i informacje o Użytkownikach gromadzimy w następujących sytuacjach:

1) Użytkownik sam przekazuje nam swoje Dane osobowe, np. wypełniając Formularz Rejestracji lub Formularz Zamówienia lub zapisując się na Newsletter;

2) Użytkownik przekazuje nam swoje Dane osobowe w drodze korespondencji elektronicznej oraz tradycyjnej;

3) Użytkownik korzysta ze Sklepu Internetowego;

4) Użytkownik będący Przedsiębiorcą występuje do nas w wnioskiem o umożliwienie dokonywania zapłaty z tytułu zawartej Umowy Sprzedaży w odroczonym terminie w ramach przyznanego przez nas limitu kredytowego (kredyt kupiecki); w takim przypadku możemy zbierać dane i informacje o Użytkowniku będącym Przedsiębiorcą także za pośrednictwem biur informacji gospodarczej, zgodnie z ustawą z dnia 9 kwietnia 2010 r. o udostępnianiu informacji gospodarczych i wymianie danych gospodarczych (tekst jednolity Dz.U z 2019 r., poz. 681 z późn. zm.); w takim przypadku zbieramy również od podmiotów świadczących usługi udostępniania raportów gospodarczych o przedsiębiorcach informacje dotyczące oceny wiarygodności płatniczej, w szczególności terminowości regulowania zobowiązań pieniężnych w stosunku do innych podmiotów gospodarczych przez Użytkownika będącego Przedsiębiorcą, np. historii płatności, historii opóźnień, średniego opóźnienia, wartości zobowiązań.

 1. W jakim celu i na jakiej podstawie prawnej przetwarzamy Dane osobowe Użytkowników i informacje o Użytkownikach

1) Poniżej przedstawiamy główne cele oraz podstawy prawne przetwarzania przez nas Danych osobowych Użytkowników.

2) Użytkownik może przekazać nam swoje Dane osobowe za pomocą formularzy elektronicznych dostępnych na Stronie Internetowej Sklepu:

a) Formularz Rejestracji

– Cel przetwarzania Danych osobowych: Dane osobowe przekazane w ramach Formularza Rejestracji przetwarzamy w celu rejestracji, utworzenia i prowadzenia Konta w Sklepie Internetowym, zgodnie z Regulaminem Sklepu Internetowego;

– Podstawa prawna: niezbędność do wykonania umowy o Usługę Elektroniczną „Formularz Rejestracji” oraz umowy o Usługę Elektroniczną „Konto” (art. 6 ust. 1 lit. b RODO);

– Zakres Danych osobowych niezbędnych do rejestracji i utworzenia Konta Konsumenta: imię i nazwisko, adres do korespondencji (ulica, numer budynku i mieszkania, miejscowość, kod pocztowy), adres poczty elektronicznej (adres e-mail), numer telefonu Klienta będącego Konsumentem;

– Zakres Danych osobowych niezbędnych do rejestracji i utworzenia Konta dla Przedsiębiorcy: nazwa firmy, pod którą Użytkownik będący Przedsiębiorcą prowadzi działalność gospodarczą, dane adresowe jej siedziby (ulica, numer budynku i lokalu, miejscowość, kod pocztowy), numer telefonu, NIP, dane osoby zakładającej Konto w imieniu i na rzecz Przedsiębiorcy (imię i nazwisko, służbowy adres poczty elektronicznej (adres e-mai), służbowy numer telefonu) będącej Przedstawicielem Przedsiębiorcy;

– Zakres Danych osobowych Przedstawiciela Przedsiębiorcy niezbędnych do rejestracji i utworzenia Konta dla Przedsiębiorcy: imię i nazwisko, służbowy adres poczty elektronicznej (adres e-mai), służbowy numer telefonu;

– Na zasadach określonych w Regulaminie Sklepu Internetowego jesteśmy uprawnieni do przeprowadzenia weryfikacji danych podanych przez Przedstawiciela Przedsiębiorcy w Formularzu Rejestracji Konta dla Przedsiębiorcy w celu ustalenia, czy podane dane są zgodne z prawdą, a także potwierdzenia czy osoba, która założyła Konto dla Przedsiębiorcy, jest przedstawicielem uprawnionym do reprezentacji Klienta będącego Przedsiębiorcą;

– Rejestracja i utworzenie Konta w Sklepie Internetowym jest dobrowolna i nieodpłatna, jednakże brak rejestracji w Sklepie Internetowym uniemożliwia złożenie zamówienia oraz zawarcie Umowy Sprzedaży za pośrednictwem Sklepu Internetowego.

b) Formularz Zamówienia

– Cel przetwarzania Danych osobowych: Dane osobowe przekazane w ramach Formularza Zamówienia przetwarzamy w celu realizacji Umowy Sprzedaży, w tym do wystawienia i przesłania faktury dokumentującej zakup towaru, dostarczenia towaru, zgodnie z Regulaminem Sklepu Internetowego;

– Podstawa prawna: niezbędność do wykonania umowy o Usługę Elektroniczną „Formularz Zamówienia” oraz Umowy Sprzedaży (art. 6 ust. 1 lit. b RODO);

– Zakres Danych osobowych niezbędnych do złożenia zamówienia: dane do faktury, to jest imię i nazwisko albo nazwa firmy oraz adres, adres poczty elektronicznej (adres e-mail), numer telefonu, NIP Użytkownika będącego Przedsiębiorcą.

c) Formularz Kontaktowy

– Cel przetwarzania Danych osobowych: Dane osobowe przekazane w ramach Formularza Kontaktowego przetwarzamy w celu udzielenia odpowiedzi na przesłaną wiadomość;

– Podstawa prawna: niezbędność do wykonania umowy o Usługę Elektroniczną „Formularz Kontaktowy” ( 6 ust. 1 lit. b RODO) oraz nasz uzasadniony interes (art. 6 ust. 1 lit. f RODO);

– Zakres Danych osobowych niezbędnych w celu wysłania wiadomości za pomocą Formularza Kontaktowego: adres poczty elektronicznej (adres e-mail).

d) Formularz zamówienia Newslettera

– Cel przetwarzania Danych osobowych: Dane osobowe przekazane w ramach formularza subskrypcji Newslettera przetwarzamy w celu przesyłania Użytkownikowi zamówionego Newslettera;

– Podstawa prawna: niezbędność do wykonania umowy o Usługę Elektroniczną „Newsletter” (art. 6 ust. 1 lit. b RODO);

– Zakres Danych osobowych niezbędnych w celu zamówienia Newslettera: adres poczty elektronicznej (adres e-mail), opcjonalnie imię.

Szczegółowe zasady bezpłatnego dostarczania przez nas Newslettera określa Regulamin Newslettera dostępny na Stronie Internetowej Sklepu pod adresem https://euroterm24.pl/regulamin_newslettera

3) Użytkownik może przekazać nam swoje Dane osobowe także w inny sposób, np. kierując do nas korespondencję elektroniczną lub tradycyjną niezwiązaną z Usługami Elektronicznymi świadczonymi na jego rzecz ani inną zawartą z nim umową.

– Cel przetwarzania Danych osobowych: Dane osobowe zawarte w korespondencji elektronicznej lub tradycyjnej niezwiązanej z Usługami Elektronicznymi świadczonymi na rzecz Użytkownika ani inną zawartą z nim umową przetwarzamy wyłącznie w celu udzielenia odpowiedzi w sprawie, której dotyczy korespondencja;

– Podstawa prawna: niezbędność przetwarzania do realizacji celów wynikających z naszych prawnie uzasadnionych interesów ( 6 ust. 1 lit. f RODO).

Ponadto, sytuacja, w której przetwarzanie jest niezbędne do realizacji celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora lub podmiot trzeci, stanowi podstawę prawną przetwarzania przez nas Danych osobowych Użytkownika w szczególności w celu:

– obsługi reklamacji w przypadku, gdy Użytkownik złoży taką reklamację;
– kontaktowania się w celach związanych z zawartą umową;
– poprawy jakości Usług Elektronicznych oraz ich dostosowania do potrzeb Użytkowników:
– dochodzenia naszych roszczeń i obrony naszych praw;
– marketingu bezpośredniego własnych towarów lub usług.

W zakresie, w jakim podstawą przetwarzania przez nas Danych osobowych Użytkownika jest przesłanka prawnie uzasadnionego interesu administratora, Użytkownikowi przysługuje prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania jego Danych osobowych. W szczególności Użytkownikowi przysługuje prawo sprzeciwu wobec przetwarzania Danych osobowych na potrzeby marketingu bezpośredniego.

4) Dane osobowe Użytkownika przetwarzamy również, gdy jest to niezbędne do wypełnienia ciążącego na nas obowiązku prawnego (art. 6 ust. 1 lit. c RODO), w szczególności w celu:

– wykonania ciążących na nas obowiązków podatkowych;

– przechowywania danych dla celów archiwizacyjnych.

5) W przypadku, gdy Użytkownik będący Przedsiębiorcą wystąpił do nas z wnioskiem o umożliwienie zapłaty z tytułu zawartej Umowy Sprzedaży w odroczonym terminie w ramach przyznanego przez nas limitu kredytowego (kredyt kupiecki), przetwarzamy dane i informacje o Użytkowniku będącym Przedsiębiorcą dotyczące jego sytuacji finansowej.

– Cel przetwarzania Danych osobowych: Dane osobowe w związku ze złożonym wnioskiem o przyznanie kredytu kupieckiego przetwarzamy w celu oceny sytuacji finansowej i oceny ryzyka związanego z zawarciem Umowy Sprzedaży z odroczonym terminem zapłaty z Użytkownikiem będącym Przedsiębiorcą;

– Podstawa prawna: niezbędność do podjęcia działań poprzedzających zawarcie umowy kredytu kupieckiego, na wniosek Użytkownika będącego Przedsiębiorcą ( 6 ust. 1 lit. b RODO).

6) Do przetwarzania Danych osobowych Użytkownika upoważnia nas także zgoda Użytkownika na przetwarzanie jego Danych osobowych w jednym lub większej licznie określonych celów ( 6 ust. 1 lit. a RODO). W zakresie, w jakim podstawą prawną przetwarzania przez nas Danych osobowych jest zgoda Użytkownika na przetwarzanie jego Danych osobowych, Użytkownik może cofać zgodę w dowolnym momencie. Cofnięcie zgody nie ma wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonaliśmy na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

7) Jeżeli będziemy planować przetwarzać Dane osobowe w celu innym niż cel, w którym te dane zostały pozyskane, przed takim dalszym przetwarzaniem poinformujemy o tym Użytkownika, którego dane dotyczą, o tym innym celu oraz udzielimy mu wszelkich innych stosownych informacji.

8) Dane nieosobowe Użytkownika, które pozyskaliśmy zgodnie z przepisami, mogą być wykorzystywane dla celów marketingu bezpośrednio naszych produktów, chyba że Użytkownik wyrazi w tym zakresie sprzeciw.

9) Z Danych nieosobowych Użytkowników korzystamy również w celu obsługi i optymalizacji Sklepu Internetowego, aby zrozumieć, jak Użytkownicy korzystają ze Sklepu Internetowego oraz aby ulepszać Sklep Internetowy.

10) Do przetwarzania Danych nieosobowych Użytkownika upoważnia nas zgoda Użytkownika na przetwarzanie jego Danych nieosobowych, którą wyraża za pomocą ustawień przeglądarki internetowej, na której wyświetlana jest Strona Internetowa Sklepu.

 1. Wymóg podania Danych osobowych

1. Dane osobowe, których podanie przez Użytkownika jest niezbędne do korzystania z poszczególnych Usług Elektronicznych oraz zawarcia Umowy Sprzedaży, są każdorazowo oznaczone przez nas i wyróżnione w formularzach elektronicznych dostępnych na Stronie Internetowej Sklepu od danych, których podanie zależy od uznania Użytkownika. Podanie Danych osobowych oznaczonych w formularzu elektronicznym jako wymagane jest dobrowolne, lecz niezbędne w celu zawarcia umowy (umowy o Usługę Elektroniczną lub Umowy Sprzedaży) za pośrednictwem Sklepu Internetowego – bez podania tych Danych osobowych nie jest możliwe zawarcia umowy za pośrednictwem Sklepu Internetowego. Podanie Danych osobowych nieoznaczonych w formularzu elektronicznym jako wymagane jest dobrowolne i zależy od uznania Użytkownika. Podanie danych osobowych jest również dobrowolne, lecz niezbędne do rozpatrzenia reklamacji zgłaszanej przez Użytkownika. Podanie Danych osobowych w celach marketingowych jest dobrowolne.

2. W przypadku, gdy Użytkownik będący Przedsiębiorcą wystąpił do nas z wnioskiem o umożliwienie dokonywania zapłaty z tytułu zawartej Umowy Sprzedaży w odroczonym terminie w ramach przyznanego przez nas limitu kredytowego (kredyt kupiecki), podanie przez Użytkownika będącego Przedsiębiorcą informacji dotyczących jego sytuacji finansowej w celu oceny ryzyka związanego z zawarciem Umowy Sprzedaży z odroczonym terminem zapłaty jest dobrowolne, jednak odmowa ich podania może skutkować odmową przyznania możliwości zapłaty w odroczonym terminie w ramach przyznanego kredytu kupieckiego.

3. Użytkownik może przeglądać Stronę Internetową Sklepu, w szczególności korzystać z Usługi Elektronicznej „Przeglądanie” i Usługi Elektronicznej „Wyszukiwanie”, bez podania swoich Danych osobowych.

 1. Zautomatyzowane podejmowanie decyzji

W związku z przetwarzaniem Danych osobowych, decyzje dotyczące Użytkownika nie są przez nas podejmowane w sposób zautomatyzowany (bez wpływu człowieka).

 1. Jak chronimy Dane osobowe

1. Wiedząc, że Dane osobowe należy chronić przed niedozwolonym lub niezgodnym z prawem przetwarzaniem, modyfikacją, nieuprawnionym dostępem i ujawnieniem lub pozyskaniem oraz przypadkową utratą, zniszczeniem lub uszkodzeniem, oraz realizując obowiązujące w tym zakresie wymagania prawne, w Sklepie Internetowym w sposób szczególny dbamy, aby Dane osobowe były bezpieczne, stosując w tym celu odpowiednie środki techniczne lub organizacyjne, które są adekwatne do stwierdzonych zagrożeń mających wpływ na poziom ryzyka dla poszczególnych systemów, rodzajów zbiorów, kategorii i zakresu przetwarzanych Danych osobowych („integralność i poufność”).

2. Dokładamy szczególnej staranności, aby Dane osobowe Użytkowników były:

– przetwarzane zgodnie z prawem, rzetelnie i w sposób przejrzysty dla osoby, której dane dotyczą („zgodność z prawem, rzetelność i przejrzystość”);

– zbierane w konkretnych, wyraźnych i prawnie uzasadnionych celach i niepoddawane dalszemu przetwarzaniu niezgodnemu z tymi celami („ograniczenie celu”);

– adekwatne, stosowne oraz ograniczone do tego, co niezbędne do celów, w których są przetwarzane („minimalizacja danych”);

– prawidłowe i w razie potrzeby uaktualniane; w razie potrzeby należy podjąć wszelkie rozsądne działania, aby Dane osobowe, które są nieprawidłowe w świetle celów ich przetwarzania, zostały niezwłocznie usunięte lub sprostowane („prawidłowość”);

– przechowywane w formie umożliwiającej identyfikację osoby, której dane dotyczą, przez okres nie dłuższy, niż jest to niezbędne do celów, w których dane te są przetwarzane („ograniczenie przechowywania”).

 1. Czas przechowywania Danych osobowych

1) Dane osobowe Użytkownika przetwarzamy tylko przez taki okres, jaki jest uzasadniony celem, dla którego Dane były zebrane i na jaki pozwalają przepisy prawa.

2)Dane osobowe przechowujemy przez okres:

a) do momentu przedawnienia roszczeń z tytułu umowy zawartej za pośrednictwem Sklepu Internetowego lub do momentu wygaśnięcia obowiązku przechowywania danych wynikającego z przepisów prawa, przy czym Dane osobowe Użytkownika służące do wysyłki Newslettera przechowujemy:

-w przypadku, gdy Newsletter został zamówiony przez Użytkownika nieposiadającego Konta w Sklepie Internetowym – przez 2 lata od dnia rezygnacji z Usługi Newsletter;

– w przypadku, gdy Newsletter został zamówiony przez Użytkownika podczas rejestracji lub korzystania z Konta w Sklepie Internetowym – przez 2 lata od dnia usunięcia Konta;

b) do momentu wygaśnięcia obowiązku przechowywania danych wynikającego z przepisów prawa – w przypadku Danych osobowych Użytkownika przetwarzanych w celu wypełnienia ciążącego na nas obowiązku prawnego;

c) do momentu realizacji naszych prawnie usprawiedliwionych celów lub do momentu wniesienia sprzeciwu – w przypadku Danych osobowych Użytkownika przetwarzanych w celu realizacji naszych prawnie uzasadnionych interesów, przy czym Dane osobowe Użytkownika przetwarzane w celu dochodzenia naszych roszczeń i obrony naszych praw przechowujemy w tym celu do momentu wyegzekwowania dochodzonego roszczenia lub przedawnienia roszczenia, w zależności które ze zdarzeń nastąpi wcześniej;

d) do momentu cofnięcia zgody lub realizacji celu jakiego zgoda dotyczyła – w przypadku przetwarzania Danych osobowych Użytkownika na podstawie zgody Użytkownika. Cofnięcie zgody jest możliwe w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

 1. Przekazywanie Danych osobowych innym podmiotom

1) Odbiorcami Danych osobowych Użytkownika mogą być osoby trzecie w celu i zakresie niezbędnym do prawidłowej realizacji usług świadczonych przez nas na podstawie Regulaminu Sklepu Internetowego, w szczególności uczestniczące w realizacji zawartej Umowy Sprzedaży i umowy o Usługę Elektroniczną. Odbiorcami Danych osobowych Użytkownika mogą być: podmioty pośredniczące w zamawianiu usług kurierskich, operatorzy pocztowi i firmy kurierskie w celu doręczenia przesyłki, podmioty prowadzące serwisy obsługujące płatności internetowe w celu dokonania autoryzacji płatności, w celu i na zasadach określonych w regulaminach korzystania z usług tych serwisów, dostawcy usług IT, podmioty przetwarzające dane w celu windykacji naszych należności, biura informacji gospodarczej oraz podmioty świadczące usługi udostępniania raportów gospodarczych o przedsiębiorcach w celu oceny sytuacji finansowej oraz ryzyka związanego z zawarciem Umowy Sprzedaży z odroczonym terminem zapłaty w ramach kredytu kupieckiego, podmioty świadczące na naszą rzecz usługi archiwizowania dokumentów, doradztwa podatkowego, prawnego, usługi księgowe, związane z przesyłaniem wiadomości elektronicznych w celu marketingu bezpośredniego.

2) Zawsze dbamy o to, aby przekazanie Danych osobowych Użytkownika innym podmiotom nie wpłynęło na bezpieczeństwo tych danych. Dlatego każdorazowo zobowiązujemy podmioty, z którymi współpracujemy, do stosowania nie mniej rygorystycznych zasad przetwarzania Danych osobowych niż my stosujemy, zgodnie z przepisami prawa.

3) Dane osobowe Użytkownika co do zasady nie są przez nas przekazywane do innych krajów spoza Europejskiego Obszaru Gospodarczego. Jednakże zwracamy uwagę, że wykorzystujemy w Sklepie Internetowym usługę analizy stron Google Analytics, dostarczaną przez firmę Google Inc. („Google”) z siedzibą w USA. Zgodnie z wymogami RODO, przekazanie danych poza Europejski Obszar Gospodarczy (w tym do USA) może nastąpić, jeżeli Komisja Europejska wyda decyzję stwierdzającą, że dany kraj zapewnia odpowiedni poziom ochrony danych. W dniu 12 lipca 2016 r. Komisja Europejska podjęła decyzję o przyjęciu umowy tzw. Tarczy Prywatności UE-USA, stwierdzając tym samym, że Stany Zjednoczone zapewniają odpowiedni poziom ochrony Danych osobowych Europejczyków. Tarcza Prywatności jest mechanizmem samocertyfikowania dla przedsiębiorstw zlokalizowanych w Stanach Zjednoczonych. To ramy uznane przez Komisję Europejską za zapewniające odpowiedni poziom ochrony Danych osobowych przekazywanych z podmiotu Unii do przedsiębiorstwa z siedzibą w Stanach Zjednoczonych, a zatem jako element gwarancji prawnej dla takich operacji przekazywania danych. Zgodnie z oświadczeniem Google dotyczącym Tarczy Prywatności UE-USA, Google przestrzega zasad określonych w ramach programu Tarcza Prywatności UE-USA. Certyfikat Google jest dostępny na stronie internetowej https://www.privacyshield.gov/participant?id=a2zt000000001L5AAI.

4) Narzędzie Google Analytics wykorzystuje pliki cookies – pliki tekstowe, które są przechowywane na komputerze Użytkownika. W ramach korzystania z narzędzia Google Analytics dane są przetwarzane w sposób zanonimizowany (są to tzw. dane eksploatacyjne, które uniemożliwiają identyfikację Użytkownika) do analizowania sposobu korzystania ze Sklepu Internetowego przez Użytkownika i generowania statystyk pomocnych nam w administrowaniu Sklepem Internetowym. Dane te mają charakter zbiorczy i anonimowy. Korzystając z usługi analizy stron Google Analytics gromadzimy takie dane jak: adres IP, z którego nastąpiło połączenie, adres URL żądania, nazwa domeny, typ przeglądarki, data i czas połączenia, źródło i liczba połączeń, otwierane strony Sklepu Internetowego, ilość czasu spędzonego na poszczególnych stronach/podstronach, liczba kliknięć. Użytkownik może w łatwy sposób zapobiec zapisywaniu danych, które zostały pozyskane przy pomocy cookies i zablokować udostępnianie Google Analytics informacji o swojej aktywności w Sklepie Internetowym – w tym celu można pobrać i zainstalować dodatek do przeglądarki udostępniany przez Google dostępny na stronie internetowej https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=pl.

 1. Prawa Użytkowników związane z przetwarzaniem Danych osobowych

1) Każdemu Użytkownikowi przysługują następujące prawa:

a) prawo dostępu do swoich Danych osobowych:

– osoba, której dane dotyczą, jest uprawniona do uzyskania od nas potwierdzenia, czy przetwarzane są Dane osobowe jej dotyczące, a jeżeli ma to miejsce, jest uprawniona do uzyskania dostępu do nich oraz informacji o: (1) celu przetwarzania, (2) kategoriach Danych osobowych, (3) odbiorcach lub kategoriach odbiorców danych, (4) planowanym okresie przechowywania Danych osobowych (lub gdy nie jest to możliwe do ustalenia, kryteria ustalenia tego okresu), (5) prawie wniesienia skargi do organu nadzorczego, (6) prawie żądania od nas sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania dotyczących jej Danych osobowych, wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania, (7) źródle danych – jeśli Dane osobowe nie zostały odebrane od osoby, której dane dotyczą, (8) zautomatyzowanym podejmowaniu decyzji, w tym o profilowaniu, (9) stosowanych zabezpieczeniach w przypadku przekazywania Danych osobowych do państwa trzeciego;

– dostarczamy osobie, której dane dotyczą, kopię dotyczących jej Danych osobowych podlegających przetwarzaniu. Udostępnienie pierwszej kopii danych jest wolne od opłat, natomiast za każde kolejne możemy pobrać opłatę administracyjną w rozsądnej wysokości wynikającej z kosztów administracyjnych. Jeżeli osoba, której dane dotyczą, zwraca się o kopię drogą elektroniczną i jeżeli nie zaznaczy inaczej, informacji udzielamy powszechnie stosowaną drogą elektroniczną;

– prawo uzyskania kopii Danych osobowych nie może niekorzystnie wpływać na prawa i wolności innych osób. Wymaga się, aby kopia danych przekazana do udostępnienia była wolna od danych osób trzecich (np. poprzez anonimizację lub zaciemnienie kopii);

a) prawo do uzupełnienia i sprostowania swoich Danych osobowych:

– osoba, której dane dotyczą, ma prawo żądania uzupełnienia niekompletnych Danych osobowych, w tym przez złożenie dodatkowego oświadczenia;

– osoba, której dane dotyczą, ma prawo żądania od nas niezwłocznego sprostowania dotyczących jej Danych osobowych, które są nieprawdziwe;

– informujemy o sprostowaniu lub uzupełnieniu Danych osobowych każdego odbiorcę, któremu uprzednio ujawniono Dane osobowe. Na żądanie osoby, której dane dotyczą, informujemy ją o tych odbiorcach;

c) prawo do usunięcia swoich Danych osobowych („prawo do bycia zapomnianym”):

– osoba, której dane dotyczą, ma prawo żądania od nas niezwłocznego usunięcia dotyczących jej Danych osobowych, a my mamy obowiązek bez zbędnej zwłoki usunąć Dane osobowe, jeżeli zachodzi jedna z następujących okoliczności: (1) Dane osobowe nie są już niezbędne do celów, w których zostały zebrane lub w inny sposób przetwarzane, (2) osoba, której dane dotyczą, cofnęła zgodę, na której opiera się przetwarzanie i nie ma innej podstawy prawnej przetwarzania, (3) osoba, której dane dotyczą, wniosła sprzeciw na mocy art. 21 ust. 1 RODO wobec przetwarzania i nie występują nadrzędne prawnie uzasadnione podstawy przetwarzania lub osoba, której dane dotyczą, wnosi sprzeciw na mocy art. 21 ust. 2 RODO wobec przetwarzania, (4) Dane osobowe były przetwarzane niezgodnie z prawem, (5) Dane osobowe muszą zostać usunięte w celu wywiązania się z obowiązku prawnego przewidzianego w prawie Unii lub prawie państwa członkowskiego, któremu podlegamy;

– odmówimy spełnienia żądania usunięcia danych w zakresie w jakim przetwarzanie jest niezbędne: (1) do korzystania z prawa do wolności wypowiedzi i informacji, (2) do wywiązania się z prawnego obowiązku wymagającego przetwarzania na mocy prawa Unii lub prawa państwa członkowskiego, któremu podlegamy, (3) do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń;

– informujemy o usunięciu Danych osobowych każdego odbiorcę, któremu uprzednio ujawniono Dane osobowe. Na żądanie osoby, której dane dotyczą, informujemy ją o tych odbiorcach;

d) prawo do ograniczenia przetwarzania swoich Danych osobowych:

– osoba, której dane dotyczą, ma prawo żądania od nas ograniczenia przetwarzania w następujących przypadkach: (1) osoba, której dane dotyczą, kwestionuje prawidłowość Danych osobowych – ograniczenie przetwarzania trwa przez okres pozwalający nam sprawdzić prawidłowość tych danych, (2) przetwarzanie jest niezgodne z prawem, a osoba, której dane dotyczą, sprzeciwia się usunięciu Danych osobowych, żądając w zamian ograniczenia ich wykorzystywania; (3) nie potrzebujemy już Danych osobowych do przyjętych celów przetwarzania, ale są one potrzebne osobie, której dane dotyczą, do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń; 4) osoba, której dane dotyczą, wniosła sprzeciw wobec przetwarzania jej danych – ograniczenie przetwarzania trwa do czasu stwierdzenia czy prawnie uzasadnione podstawy występujące po naszej stronie są nadrzędne wobec podstaw sprzeciwu osoby, której dane dotyczą;

– jeśli na mocy żądania osoby, której dane dotyczą, przetwarzanie zostało ograniczone, przez czas trwania ograniczenia jedyną dopuszczalną formą przetwarzania przez nas takich Danych osobowych jest ich przechowywanie. Dane osobowe przeznaczone do ograniczonego przetwarzania zostają stosownie oznakowane klauzulą „ograniczone przetwarzanie” – zwłaszcza w kontekście ich przetwarzania w systemach IT;

– Dane osobowe, względem których przetwarzanie zostało ograniczone, możemy przetwarzać, z wyjątkiem przechowywania, wyłącznie za zgodą osoby, której dane dotyczą, w celu ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń, w celu ochrony praw innej osoby fizycznej lub prawnej, z uwagi na ważne względy interesu publicznego Unii lub państwa członkowskiego;

– zanim podejmiemy decyzję o uchyleniu ograniczenia przetwarzania, poinformujemy o tym osobę, której dane dotyczą i która zażądała ograniczenia;

– poinformujemy o ograniczeniu przetwarzania Danych osobowych każdego odbiorcę, któremu uprzednio ujawniono Dane osobowe. Na żądanie osoby, której dane dotyczą, informujemy ją o tych odbiorcach;

e) prawo do sprzeciwu wobec przetwarzania swoich Danych osobowych:

– osoba, której dane dotyczą, ma prawo w dowolnym momencie wnieść sprzeciw – z przyczyn związanych z jej szczególną sytuacją – wobec przetwarzania dotyczących jej Danych osobowych w przypadku, gdy podstawą prawną przetwarzania Danych osobowych jest prawnie uzasadniony interes realizowany przez nas, w tym profilowania. W takim przypadku nie wolno nam już przetwarzać tych Danych osobowych, chyba że wykażemy istnienie ważnych prawnie uzasadnionych podstaw do przetwarzania, nadrzędnych wobec interesów, praw i wolności osoby, której dane dotyczą, lub podstaw do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń;

– jeżeli Dane osobowe są przetwarzane na potrzeby marketingu bezpośredniego, osoba, której dane dotyczą, ma prawo w dowolnym momencie wnieść sprzeciw wobec przetwarzania dotyczących jej Danych osobowych na potrzeby takiego marketingu, w tym profilowania, w zakresie, w jakim przetwarzanie jest związane z takim marketingiem bezpośrednim. Jeżeli osoba, której dane dotyczą, wniesie sprzeciw wobec przetwarzania do celów marketingu bezpośredniego, Danych osobowych nie wolno nam już przetwarzać do takich celów;

f) prawo do przenoszenia Danych osobowych:

– osoba, której dane dotyczą, ma prawo otrzymać w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym formacie nadającym się do odczytu maszynowego Dane osobowe jej dotyczące, które nam dostarczyła, oraz ma prawo przesłać te dane osobowe innemu administratorowi bez przeszkód z naszej strony, jeżeli: (1) przetwarzanie odbywa się na podstawie zgody lub na podstawie umowy oraz (2) przetwarzanie odbywa się w sposób zautomatyzowany;

– wykonując prawo do przenoszenia danych osoba, której dane dotyczą, ma prawo żądania, by Dane osobowe zostały przesłane przez nas bezpośrednio innemu administratorowi, o ile jest to technicznie możliwe;

– skorzystanie przez osobę z prawa do przenoszenia danych nie wyklucza możliwości skorzystania z prawa do usunięcia danych (prawo do bycia zapomnianym);

– realizacja prawa do przenoszenia danych nie może niekorzystnie wpływać na prawa i wolności innych osób – tym samym jest to przesłanka do odmowy realizacji prawa do przenoszenia Danych osobowych;

g) prawo do niepodlegania decyzji, która opiera się wyłącznie na zautomatyzowanym przetwarzaniu, w tym profilowaniu, i która wywołuje wobec osoby skutki prawne lub w podobny sposób istotnie wpływa na osobę, chyba że decyzja: (1) jest niezbędna do zawarcia lub wykonania umowy między osobą, której dane dotyczą, a nami, (2) jest dozwolona prawem Unii lub prawem państwa członkowskiego, któremu podlegamy i które przewiduje właściwe środki ochrony praw, wolności i prawnie uzasadnionych interesów osoby, której dane dotyczą, lub (3) opiera się na wyraźnej zgodzie osoby, której dane dotyczą;

h) prawo do wycofania zgody, jeśli przetwarzanie danych oparte jest na zgodzie. Cofnięcie zgody nie ma wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem. Podobnie, przetwarzanie Danych osobowych Użytkownika, który cofnął zgodę, będzie legalne, jeśli, mimo cofnięcia zgody, będziemy mogli przetwarzać dane Użytkownika na innej podstawie albo gdy będziemy zobowiązani przepisami prawa do dalszego przetwarzania tych danych;

i) prawo do złożenia skargi. W przypadku naruszenia przez nas przepisów o ochronie danych osobowych, osoba, której dane dotyczą, może złożyć skargę w zakresie przetwarzania jej Danych osobowych do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych. Skargę można złożyć osobiście w biurze Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych przy ul. Stawki 2, 00-986 Warszawa lub wysłać na adres biura Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, wskazany powyżej;

j) prawo do informacji na temat przetwarzania Danych osobowych Użytkownika. Podejmujemy odpowiednie środki, aby w zwięzłej, przejrzystej, zrozumiałej i łatwo dostępnej formie, jasnym i prostym językiem udzielić osobie, której dane dotyczą, wszelkich informacji, o których mowa w art. 13 i 14 RODO (w przypadku zbierania danych od osoby, której dane dotyczą, oraz w przypadku pozyskiwania danych osobowych w sposób inny niż od osoby, której dane dotyczą).

2) Osobę, która chciałaby skorzystać z przysługujących jej praw, w szczególności w przypadku zamiaru wycofania zgody na przetwarzanie Danych osobowych, prosimy o kontakt za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: odo@euroterm24.pl lub pisząc do nas na adres: EUROTERM TGS sp. z o.o., ul. Stefana Batorego 4, 37-700 Przemyśl.

3) Informacji o działaniach podjętych w związku z otrzymanym żądaniem udzielimy osobie, której dane dotyczą, bez zbędnej zwłoki – a w każdym razie w terminie miesiąca od otrzymania żądania (z możliwością przedłużenia terminu o kolejne dwa miesiące z uwagi na skomplikowany charakter żądania lub dużą liczbę żądań – co wymaga poinformowania o takim przesunięciu terminu, z podaniem przyczyn opóźnienia). Jeśli osoba, której dane dotyczą, przekazała nam swoje żądanie elektronicznie, w miarę możliwości informacje także przekażemy elektronicznie, chyba że osoba, której dane dotyczą, zażądała innej formy.

4) Jeżeli nie podejmujemy działań w związku z otrzymanym żądaniem osoby, której dane dotyczą, to niezwłocznie – najpóźniej w terminie miesiąca od otrzymania żądania – informujemy o powodach niepodjęcia działań oraz możliwości wniesienia skargi do organu nadzorczego oraz o skorzystaniu ze środków ochrony prawnej przed sądem.

5) Wniosek/żądanie osoby, kopię naszej odpowiedzi oraz wszelkie informacje istotne dla przygotowania tej odpowiedzi przechowujemy przez okres niezbędny do udzielenia odpowiedzi oraz załatwienia sprawy, z którą dana osoba zwróci się do nas, przy czym możemy przedłużyć ten czas o okres przedawnienia jej roszczeń wobec nas lub naszych roszczeń wobec tej osoby wynikających z przepisów prawa, jeśli przetwarzanie tych danych będzie niezbędne w celu ustalenia lub dochodzenia roszczeń, a także w celu obrony przed takimi roszczeniami.

6) Realizacja uprawnień przysługujących osobie, której dane dotyczą, jest wolna od opłat, chyba że żądania osoby są ewidentnie nieuzasadnione lub nadmierne (w szczególności ze względu na swój ustawiczny charakter). W takim wypadku możemy pobrać rozsądną opłatę, uwzględniając administracyjne koszty udzielenia informacji, prowadzenia komunikacji lub podjęcia żądanych działań, albo odmówić podjęcia działań w związku z żądaniem. To na nas spoczywa obowiązek wykazania, że żądanie osoby ma ewidentnie nieuzasadniony lub nadmierny charakter.

 1. Informacje o plikach cookies

1) Czym jest plik cookie
Pliki cookies to małe pliki tekstowe, tworzone automatycznie przez przeglądarkę internetową podczas odwiedzania stron internetowych (www). Plik cookie zazwyczaj zawiera nazwę strony internetowej, z której pochodzi, czas jego przechowywania na urządzeniu końcowym oraz unikalny numer.

Informacje zawarte w pliku cookie mogą być odczytane wyłącznie przez stronę internetową, z której ten plik pochodzi. Strona internetowa, z której pochodzi plik cookie, nie ma dostępu do innych plików znajdujących się na komputerze Użytkownika.

2) Z jakich plików cookies korzystamy

W Sklepie Internetowym korzystamy z plików cookies. Pliki cookies są zapisywane podczas przeglądania Sklepu Internetowego przez Użytkownika i pozwalają na jego późniejszą identyfikację w przypadku ponownego połączenia ze Sklepem Internetowym z urządzenia (np. komputera), na którym zostały zapisane. Dzięki informacjom zawartym w plikach cookies wiemy w jaki sposób Użytkownik korzysta ze Sklepu Internetowego i Strona Internetowa Sklepu może odpowiednio dostosować treści wyświetlane dla Użytkownika do jego potrzeb i oczekiwań lub zaoferować pomoc Użytkownikowi.

Na Stronie Internetowej Sklepu zamieszczamy pliki cookies: techniczne, analityczne i marketingowe.

Techniczne pliki cookies wykorzystujemy w celu zapewnienia prawidłowego działania Sklepu Internetowego, w szczególności:

– zoptymalizowania Sklepu Internetowego do urządzeń i przeglądarek, z których najczęściej korzystają Użytkownicy;

– zapewnienia bezpieczeństwa transmisji danych przekazywanych w Sklepie Internetowym;

– utrzymania sesji Użytkownika (po zalogowaniu), dzięki której Użytkownik nie musi na każdej podstronie Sklepu Internetowego ponownie wpisywać loginu i hasła;

– zapamiętania towarów dodanych do koszyka w celu złożenia zamówienia przez Użytkownika.

Analityczne pliki cookies wykorzystujemy w celu zapewnienia lepszego funkcjonowania Sklepu Internetowego, w szczególności tworzenia zbiorczych statystyk i analiz, które pomagają nam zrozumieć, w jaki sposób Użytkownicy korzystają ze Sklepu Internetowego, co umożliwia nam ulepszanie jego struktury i zawartości, aby w jak największym stopniu Sklep Internetowy odpowiadał potrzebom naszych obecnych i potencjalnych Klientów. W przypadku analitycznych plików cookies korzystamy z narzędzia Google Analytics.

Marketingowe pliki cookies wykorzystujemy w celu określania profilu Użytkownika i dopasowania treści materiałów reklamowych, wyświetlanych przez nas w Sklepie Internetowym, jaki i w sieciach reklamowych naszych partnerów, w szczególności Google, do potrzeb i upodobań Użytkownika.

Korzystamy z plików cookies systemu Google AdWords. Jest to system reklamowy Google pozwalający na wyświetlanie linków sponsorowanych w wynikach wyszukiwania wyszukiwarki Google i na stronach współpracujących. Do mierzenia skuteczności oraz optymalizacji działalności reklamowej prowadzonej za pośrednictwem platformy Google AdWords wykorzystujemy śledzenie konwersji oraz remarketing. Więcej informacji o Google AdWords oraz plikach cookies wykorzystywanych w sieci reklamowej Google można znaleźć na stronie internetowej

https://support.google.com/google-ads/answer/2407785

https://policies.google.com/technologies/ads?hl=pl

Użytkownik może w łatwy sposób zapobiec zapisywaniu danych, które zostały pozyskane przy pomocy cookies i zablokować udostępnianie Google Analytics informacji o swojej aktywności w Sklepie Internetowym – w tym celu można pobrać i zainstalować dodatek do przeglądarki udostępniany przez Google dostępny na stronie internetowej https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=pl.

O plikach cookies wykorzystywanych przez Google Analytics oraz rodzaju danych gromadzonych w ramach usługi analizy stron Google Analytics napisaliśmy w punkcie 10.3. i 10.4. Polityki prywatności.

Ze względu na okres przechowywania w ramach Sklepu Internetowego stosujemy dwa rodzaje plików cookies: sesyjne i stałe.

Sesyjne pliki cookies są plikami tymczasowymi, które zbierają informacje o czynnościach Użytkownika na Stronie Internetowej Sklepu i są przechowywane na urządzeniu (np. komputerze) Użytkownika do czasu wylogowania lub opuszczenia Sklepu Internetowego.

Stałe pliki cookies są przechowywane na urządzeniu Użytkownika przez czas określony w parametrach plików cookies lub do czasu usunięcia ich przez Użytkownika.

Pliki cookies zamieszczane w Sklepie Internetowym oraz cele, do których są wykorzystywane:

Nazwa
cookies
Rodzaj
Cookies
Cel zapisania cookie Okres przechowywania cookies
user_configuration Sesyjne Konfiguracja użytkownika Do końca sesji
access_token Sesyjne Cookie autoryzacyjne Do końca sesji
refresh_token Sesyjne Cookie autoryzacyjne Do końca sesji
one Sesyjne Konfiguracja użytkownika Do końca sesji
sentry Sesyjne Trackowanie błędów Do końca sesji
i18n_redirected Sesyjne Język platformy Do końca sesji
_ga Sesyjne Cookie stworzone przez Google Tag Manager 2 lata

3) Jakie dane zbieramy za pośrednictwem plików cookies

Za pomocą technologii cookies zbieramy anonimowe dane o aktywności Użytkownika w celach statystycznych i analiz rynkowych, poprawy jakości korzystania ze Sklepu Internetowego oraz prezentowania reklam dopasowanych do zachowań Użytkownika.

Za pomocą plików cookies nie zbieramy danych pozwalających na identyfikację, określenie tożsamości, Użytkownika. Jedyną informacją o Użytkowniku, która jednak bez połączenia z innymi danymi, nie pozwala na jego identyfikację jest adres IP. Informacje generowane przez pliki cookies o sposobie korzystania ze Sklepu Internetowego przez Użytkownika mogą być przekazane do Google. Adresy IP Użytkowników nie są łączone z żadnymi innymi danymi będącymi w posiadaniu Google.

4) Czy Użytkownik może zrezygnować z akceptowania plików cookies

Pliki cookies, w tym narzędzia Google Analytics, są wykorzystywane w Sklepie Internetowym za zgodą Użytkownika. Zgodna może zostać wyrażona przez odpowiednie ustawienia przeglądarki internetowej, z której korzysta Użytkownik do przeglądania Strony Internetowej Sklepu. Dlatego, w przypadku braku wyrażenia takiej zgody, Użytkownik powinien odpowiednio zmienić ustawienia przeglądarki internetowej w zakresie plików cookies.

Standardowo większość przeglądarek internetowych dostępnych na rynku domyślnie akceptuje przechowywanie plików cookies. Każdy Użytkownik ma jednak możliwość określenia warunków korzystania z plików cookies za pomocą ustawień własnej przeglądarki internetowej. Oznacza to, że można np. częściowo ograniczyć (np. czasowo) lub całkowicie wyłączyć możliwość zapisywania plików cookies. W tym ostatnim wypadku może to mieć wpływ na możliwość korzystania przez Użytkownika z niektórych funkcjonalności Sklepu Internetowego (przykładowo niemożliwym może okazać się przejście ścieżki złożenia zamówienia w Sklepie Internetowym przez Formularz Zamówienia z uwagi na niezapamiętywanie towarów w koszyku podczas kolejnych kroków składania zamówienia).
Szczegółowe informacje na temat zmiany ustawień dotyczących plików cookies oraz ich samodzielnego usuwania w najpopularniejszych przeglądarkach internetowych dostępne są w dziale pomocy przeglądarki internetowej.

Rezygnacja z plików cookies pozwalających na wyświetlanie reklam dopasowanych do zainteresowań Użytkownika nie oznacza, że Użytkownik nie będzie otrzymywać żadnych reklam podczas korzystania z naszej lub innych stron internetowych – w takiej sytuacji w dalszym ciągu będzie otrzymywał taką samą ilość reklam, nie będą one jednak dostosowane do aktualnych potrzeb i preferencji Użytkownika.

 1. Czy jesteśmy podmiotem przetwarzającym powierzone Dane osobowe

Niektóre Usługi Elektroniczne świadczone przez nas na rzecz Klientów będących Przedsiębiorcami umożliwiają wykorzystywanie funkcjonalności Sklepu Internetowego do przetwarzania danych osobowych osób fizycznych, dla których administratorami są Klienci będący Przedsiębiorcami.

Umożliwiamy Przedsiębiorcom tworzenie Subkont przez przypisanie dostępów do Konta dla Przedsiębiorcy użytkownikom końcowym, to jest osobom zatrudnionym przez danego Przedsiębiorcę, oraz zarządzanie Subkontami. W ramach Subkonta możliwe jest wprowadzenie przez Przedsiębiorcę Danych osobowych osób przez niego zatrudnionych (użytkowników końcowych). W opisanej wyżej sytuacji występujemy także jako tzw. podmiot przetwarzający, o którym mowa w art. 28 RODO. Jako podmiot przetwarzający przetwarzamy dane wyłącznie na polecenie Przedsiębiorcy i nie wykorzystujemy ich we własnych celach. Zamieszczenie Danych osobowych użytkownika końcowego w ramach funkcjonalności Subkonto w Koncie dla Przedsiębiorcy wymaga zawarcia przez Klienta będącego Przedsiębiorcą jako administratorem danych osobowych objętych powierzeniem z nami jako podmiotem przetwarzającym umowy powierzenia danych do przetwarzania. Wzór umowy powierzenia danych do przetwarzania udostępniamy w menu Konta dla Przedsiębiorcy w zakładce „Zgody”.

 1. Odnośniki do innych stron

W ramach Sklepu Internetowego mogą być zamieszczone odnośniki (linki) do innych stron internetowych (www) umożliwiające Użytkownikom bezpośrednie dotarcie do tych stron internetowych. Nie mamy wpływu na prowadzoną przez ich administratorów politykę prywatności oraz wykorzystywanie plików cookies. Zalecamy, aby przed skorzystaniem z zasobów oferowanych przez inne strony internetowe, każdy Użytkownik zapoznał się z dokumentem dotyczącym polityki prywatności oraz wykorzystywania plików cookies, jeżeli zostały one udostępnione, a w razie ich braku skontaktował się z administratorem danej strony celem uzyskania informacji na ten temat. Nasza Polityka prywatności dotyczy tylko Sklepu Internetowego.

 1. Postanowienia końcowe

1. Polityka prywatności jest dostępna na Stronie Internetowej Sklepu pod adresem: euroterm24.pl w zakładce „Polityka Prywatności”.

2. Zastrzegamy sobie prawo do dokonywania zmian Polityki prywatności w przypadku zmiany przepisów prawa mających bezpośredni wpływ na treść Polityki prywatności lub nałożenia na nas określonych obowiązków przez organy państwa, a także w celu usprawnienia działania Strony Internetowej Sklepu i obsługi Użytkowników. O treści zmian Polityki prywatności oraz dacie jej wejścia w życie każdorazowo poinformujemy przez zamieszczenie w widoczny sposób na Stronie Internetowej Sklepu pod adresem euroterm24.pl informacji o zmianie Polityki prywatności zawierającej zestawienie zmian. Zmiany Polityki prywatności wchodzą w życie w terminie podanym wraz z informacją o zmianie. Zmiany będą wprowadzane w sposób nienaruszający zasad przetwarzania Danych osobowych Użytkowników.

3. Polityka prywatności wchodzi w życie z dniem 28 stycznia 2020 r.